Language: 简体中文 English
重要日期

         
         会
议日期

         20190809-11日

         网上投稿截止日期
         2019725日

         网上注册截止日期
         201908月8

         现场报到时间
         20190809

征文主题

 ◎脑血管病 

 神经免疫疾病

 ◎神经感染和脑脊液细胞学疾病

 癫痫与神经感染免疫

 睡眠与神经感染免疫

 周围神经病与神经感染免疫

 神经病理与神经感染免疫

 痴呆与神经感染免疫

 神经肌肉与神经感染免疫

 周围神经病与神经感染免疫

 神经影像与神经感染免疫

 神经重症与神经感染免疫

 疑难病例等
   其他...