Language: 简体中文 English
Accommodation
Wanda Vista Hotel Tianjin
Add:486 Bahao Road (Bahao Lu),Da Zhi Gu Tianjin,China
Tel:(022)24626888

COUNTDOWN
  • DAYS
  • HOURS
  • MINUTES
  • SECONDS
Key Dates

Date

June 29, 2018-July 1, 2018

Online Registration Deadline

July 1, 2018

On-site Registration Dates

June 28, 2018