Conference Hall No.2-C(2F)
2018-10-21

08:00-10:00 The collision of multidisciplinary treatment of carotid artery lesions of different points of view contention of a hundred schools of thought,
颈部动脉病变治疗多学科不同观点的碰撞,百家争鸣

Moderator: Yongquan Gu  China , Bo Yu  China , Haiqing Song  China , Lefeng Qu  China

主持: 谷涌泉  China , 余波  China , 宋海庆  China , 曲乐丰  China

NO./编号 Time/时间 Type/类型 Subject/题目 Speaker/讲者
1 08:00-08:10 Symposium

Carotid endarterectomy (CEA) should be preferred

Zhiqing Zhao

赵志青

China

2 08:10-08:20 Symposium

Carotid artery stenting (CAS)should be preferred as first choice

Yinghua Zou

邹英华

China

3 08:20-08:30 Symposium

Choice of surgical intervention from the perspective of neurosurgery

Liqun Jiao

焦力群

China

4 08:30-08:40 Symposium

The frist choice of Asymptomatic carotid artery stenosis should be drug treatment

Moli Wang

王默力

China

5 08:40-08:50 Symposium

Surgical intervention of carotid artery viewed from the Department of Cardiology

Xiongjing Jiang

蒋雄京

China

6 08:50-10:00

Discussion

[Panel Discussion / Expert Comment] Shenmao Li , Mahmoud Malas , Fengshui Zhu , Changjian Liu , Bing Wang , Daqiao Guo , Jianlin Liu , Zhen Li , Wei Bi , Yongjun Li , Xiaobin Tang , Lei Li , Lianrui Guo , Mingxin Wang , Zhiyong Tong